Chính sách

Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

Ngày 18/7/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.