Kế hoạch 131/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) thuộc tỉnh Ninh Bình năm 2022

Thực hiện Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) và Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 28/06/2022 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) thuộc tỉnh Ninh Bình, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) thuộc tỉnh Ninh Bình năm 2022.

Ngày 13 tháng 7 năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) thuộc tỉnh Ninh Bình năm 2022.

Với mục đích tiếp tục thực hiện khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; tạo kênh thông tin tin cậy, minh bạch để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và nâng cao chất lượng điều hành kinh tế - xã hội của chính quyền địa phương và của các sở, ban, ngành trong tỉnh; kết quả khảo sát DDCI làm cơ sở để nghiên cứu đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong công tác điều hành của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Nội dung chi tiết Kế hoạch xem tại đây!

Phòng Thanh tra - Pháp chế