Chính sách

Một số điểm mới của Thông tư 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 về quy trình tiếp công dân.

Ngày 01/10/2021 Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 04/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân thay thế Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ.