Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định Điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023

Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình điều chỉnh đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023 đối với 04 tổ chức, cá nhân.

Căn cứ công văn số 2267/TCQLTT-TTKT ngày 11 tháng 10 năm 2023 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc phê duyệt việc điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình.

Ngày 18/10/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 592/QĐ-QLTTNB điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023. Theo đó, quyết định điều chỉnh đưa ra khỏi kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023 đối với 04 tổ chức, cá nhân. Sau khi được sửa đổi, tổng số tổ chức, cá nhân được kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình là 134 tổ chức, cá nhân.

Các nội dung khác thực hiện theo đúng Quyết định số 698/QĐ-CQLTT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình.

 Nội dung chi tiết Quyết định xem tại đây!

Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp