Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Thực hiện Kế hoạch số 77-KH/ĐUK ngày 19/7/2022 của Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Đảng uỷ Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị và mời đồng chí Thịnh Đức Tiền – Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII vào ngày 15/8/2022 đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Cục.

Ảnh: Đ/c Bùi Văn Điền – Phó Bí thư Đảng uỷ Cục QLTT tỉnh Ninh Bình khai mạc Hội nghị.

 Tại hội nghị, đồng chí Thịnh Đức Tiền – Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình đã truyền đạt Hội nghị 04 chuyên đề:

1. Chuyên đề: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

2. Chuyên đề: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

3. Chuyên đề: Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới".

4. Chuyên đề: Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Ảnh: Đ/c Thịnh Đức Tiền – Phó Bí thư Đảng uỷ Khối CQ và DN tỉnh Ninh Bình quán triệt các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

 Qua thời gian làm việc nghiêm túc, đồng chí Bùi Văn Điền – Phó Bí thư Đảng uỷ Cục đã kết luận việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm giúp đảng viên trong Đảng bộ nắm vững những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi trong các Nghị quyết số 18,19,20,21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. 04 Nghị quyết này là những nội dung rất cơ bản, hệ trọng, liên quan mật thiết, tác động đến quá trình phát triển kinh tế-xã hội đất nước, đời sống của nhân dân, đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực, trình độ, uy tín; từ đó, thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện để tinh thần chỉ đạo của Hội nghị Trung ương 5 sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chiến lược "đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

 Một số hình ảnh Hội nghị:

Thanh Vân, Phòng Tổ chức - Hành chính