STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Thông báo công khai xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2020
2021 Quyết định số 524/QĐ-CQLTT 01/10/2021
2
V/v công khai giao dự toán chi ngân sách năm 2021
2021 Quyết định 63/QĐ-CQLTT 28/01/2021