STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
V/v công khai điều chỉnh giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 (lần 1)
2022 Quyết định 192/QĐ-CQLTT 18/05/2022
2
Công khai giao dự toán chi ngân sách năm 2022
2022 Quyết định số 30/QĐ-CQLTT 21/01/2022
3
Thông báo công khai xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2020
2021 Quyết định số 524/QĐ-CQLTT 01/10/2021
4
V/v công khai giao dự toán chi ngân sách năm 2021
2021 Quyết định 63/QĐ-CQLTT 28/01/2021