Hoạt động

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.