STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
V/v công khai giao dự toán chi ngân sách năm 2021
2021 Quyết định 63/QĐ-CQLTT 28/01/2021
2
V/v công khai thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019
2019 Quyết định 364/QĐ-CQLTT 27/08/2020
3
V/v công khai dự toán ngân sách năm 2020
2020 Quyết định 26/QĐ-CQLTT 15/01/2020